به طور سنتی، نرم افزارهای سازمانی بر روی سروری اختصاصی که احتمالاً توسط سازمان مربوطه مشخص می گردد، نصب و راه اندازی می شده است. به این مدل ارائه نرم افزارهای سازمانی، نسخه درون-سازمانی یا On-premise اطلاق می گردد. با وجود مزایای متعددی که در سرویس های ابری وجود دارد، برخی سازمانها کماکان علاقه مند هستند که نرم افزارها را به صورت On-premise در اختیار داشته باشند. بدیهی است که در نتیجه این سیاست سازمانی، هزینه های بیشتری به سازمان تحمیل شده و از برخی مزایای سرویس ابری مانند کیفیت و پایداری خدمات محروم می شویم. از این روست که برخی تأمین کنندگان نرم افزارهای بزرگ سازمانی در دنیا، برخی نرم افزارهای جدیدتر خود را صرفاً به صورت سرویس ابری ارائه می نمایند و فاقد نسخه On-premise هستند.

استفاده از نرم افزارها به صورت مدل On-premise موجب می شود که سازمان استفاده کننده و مدیران آن ویژگیهای ذیل را احساس نمایند:

  • کنترل بیشتر
  • امنیت بیشتر
  • سفارشی سازی بیشتر

در نتیجه موارد فوق، استفاده از نرم افزارهای سازمانی براساس مدل On-premise مطلوبیت ویژه ای را برای ایشان ایجادی می کند. نظر به خواست برخی سازمان ها برای نسخه On-premise و با توجه به همین مطلوبیت ویژه ای که این مدل ارائه نرم افزارهای سازمانی برای برخی شرکتها دارد، نسخه Nova On-premise آماده سازی شده است که حسب خواست مشتری برای ایشان راه اندازی می گردد.