دوره آموزشی «مدلسازی مالی بوسیله FP&A  Nova»

دوره آموزشی «مدلسازی مالی برای بودجه ریزی»

دوره آموزشی «مفاهیم و تکنیک های بودجه ریزی و کنترل»

دوره آموزشی «بودجه ریزی شرکتی»

دوره آموزشی «مراکز مسئولیت و هزینه های انتقالی»